Inspire

Create

Enjoy

Hofkesweg 9a,
5249 JW Rosmalen

Algemene voorwaarden Pand 16 B.V.

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle met Pand 16 gesloten overeenkomsten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen ter vervanging van de vervallen bepaling een nieuwebepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekkingvan de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.
5. Algemene voorwaarden die door de koper van Pand 16 worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of Pand 16 deze heeft uitgesloten, tenzij hiermee schriftelijk door Pand 16 is ingestemd. Onder 'koper' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pand 16 in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
6. Pand 16 is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.
7. Pand 16 is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de koper verstrekte specificaties. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor door kopers bij Pand 16 geplaatste orders of aan Pand 16 gerichte verzoeken via haar personeel of eventuele tussenpersonen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld. Pand 16 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen tevens te wijzigen indien de markt daartoe aanleiding geeft.
2. Informatie, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten, kleuren en specificaties in zowel van Pand 16 als van derden afkomstige documenten, alsmede mondelinge mededelingen met betrekking tot offertes en kenmerken van producten of werkzaamheden die aan de koper zijn verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan, maar geven steeds een algemene voorstelling en binden Pand 16 niet. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua kwaliteit van de structuur, afmeting, uiterlijk of kleur afwijken van de te leveren materialen. Genoemde maten zijn altijd indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke maten. Geringe afwijkingen in kleur, oppervlakte, kwaliteit, structuur en/of afmeting kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Alle door Pand 16 verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door Pand 16 te leveren producten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt als niet-bindende informatie.
4. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een orderbevestiging door Pand 16, op welke wijze dan ook, aan de koper is overhandigd of indien de koper overduidelijk met de offerte instemt. Door de koper dan wel door Pand 16 verstrekte specificaties, in de ruimste zin des woords, zijn alleen van kracht indien deze expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen. Koper staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en (technische) tekeningen.
5. Koper en Pand 16 komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod ende aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Pand 16 gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
6. Pand 16 heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren enterzake hiervan per deellevering telkens de koper afzonderlijk te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze voorwaarden.
7. De orderbevestiging bevat alle informatie ter zake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De koper is tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging gehouden en dient binnen drie werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen deze termijn uit, dan is de koper niet gerechtigd hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door ter zake van de levering een reclame in te dienen.
8. De koper is verplicht -indien de levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door Pand 16, schriftelijk aan Pand 16 te melden, bij gebreke waarvan ter zake van niet-naleving van deze dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Pand 16 zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
9. In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende kennelijke fouten of vergissingen binden Pand 16 niet. Pand16 is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

Prijzen

1. Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d..
2. Indien na de datum van aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprijzen, de lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van de prijzen een verhoging mochten ondergaan -daaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering van de Euro- of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde factoren de marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is Pand 16, totdat aflevering aan de koper heeft plaatsgevonden, gerechtigd de prijs aan te passen.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, is de koper gerechtigd door een aldus luidende schriftelijke verklaring, verzonden binnen drie werkdagen na de datum van het verhogingsbericht, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij ter zake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
4. Indien Pand 16 voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Pand 16 gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de koper.
5. De door Pand 16 genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s en steeds exclusief BTW en andere daarmee gelijk te stellen heffingen, tenzij anders overeengekomen.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de aan de af te leveren producten verbonden transportkosten voor rekening van de koper.
7. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering van producten, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de koper, komen voor rekening van de koper. De door Pand 16 ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.

Zekerheidstelling

1. Pand 16 is, alvorens over te gaan tot (voortzetting van de) uitvoering van de overeenkomst, te allen tijde bevoegd van de koper te verlangen dat hij het voor de koper uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag geheel voldoet.
2. Indien de koper weigert aan de voorgaande zin bedoeld te voldoen, is Pand16 gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden dooreen aldus luidende schriftelijke verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht van Pand 16 op vergoeding van schade die ten gevolge van de ontbinding door Pand 16 wordt geleden.

Wijzigingen in of annulering van de order

1. Indien door of namens de koper in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de schriftelijke instemming van Pand 16. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de koper in rekening gebracht.
2. Bij annulering is de koper gehouden aan Pand 16 alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, tekeningen, opslag, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerderen met een schadeloosstelling, groot 25% van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van Pand 16 op vergoeding van de volledige schade door de annulering veroorzaakt.
3. Door de koper na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de koper tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan Pand 16 ter kennis worden gebracht. Indien sprake is van een maatwijziging dient de koper dit binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan Pand 16 mede te delen.
4. Verandering of annulering van een order is niet mogelijk ten aanzien van producten die niet tot het standaard assortiment van Pand 16 behoren, noch ten aanzien van producten die reeds ter levering zijn verzonden.
5. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper.
6. Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden onverkort van toepassing is.

Uitbesteding aan derden

1. Pand 16 is gerechtigd de uitvoering van de door de koper verstrekte order inhaar geheel danwel gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten dan wel onderdelen van producten is Pand 16 jegens de koper slechts als doorleverancier te beschouwen en staat Pand 16 jegens de koper niet voor meer in, dan waarvoor de ingeschakelde derde cq. de leverancier jegens Pand 16 instaat.

Levering

1. Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee Pand 16 voldoet aan haar afleveringsverplichting. Mede met het oog op het in artikel 9 bepaalde ter zake van eigendomsvoorbehoud, behoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.
2. Naleveringen kunnen afwijken in kleur, oppervlakte, kwaliteit, structuur en/of afmeting van eerdere leveringen en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop door Pand 16, conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden, de orderbevestiging is verzonden. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, dan wel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van Pand 16 zijn, dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Pand 16 een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.
4. De door Pand 16 opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering en nooit als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pand 16, fouten van haar personeelsleden of door Pand 16 ingeschakelde derden hier niet onder begrepen.
5. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van Pand 16 of toeleveranciers van Pand16 hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
6. Uitstel van levering op verzoek van de koper kan slechts geschieden met schriftelijke instemming van Pand 16. Uit een uitstel eventueel voor Pand 16 voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van de koper. De door Pand 16 terzake opgestelde kostenopgave is bindend voor de koper.
7. In ieder geval is de koper -indien hij meent dat Pand 16 de levertijd heeft overschreden- gehouden Pand 16 schriftelijk in gebreke te stellen en Pand16 alsnog een additionele levertijd toe te staan van twee maanden.
8. Indien de levertijd met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de koper gerechtigd een order met betrekking tot standaard producten te annuleren, zonder dat aan de annulering kosten verbonden zijn. Bijlevertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de koper speciaal bestelde producten aan te passen en/of op maat te maken producten nimmer mogelijk.
9. Ten aanzien van schade, door de koper geleden tengevolge van overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze voorwaarden.
10. Plaats van levering is de in de orderbevestiging genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van Pand 16 en/of vervoermiddelen van derden, en wel op kosten van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering ter plaatse komen de producten voor rekening en risico van de koper.
11. Leveringen geschieden naast de vrachtwagen en nimmer in een gebouw of woning. Het risico voor de producten gaat op koper over zodra deze uit het namens Pand 16 ter beschikking gestelde voertuig zijn geladen.
12. Bij levering op afroep gaat het risico op koper over zodra de goederen ten behoeve van koper zijn opgeslagen. Koper is verplicht binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst de leveringstijden en hoeveelheden in overleg met Pand 16 nauwkeurig schriftelijk op te geven. Indien een dergelijke opgave voor de totale hoeveelheid uitblijft, is Pand 16 gerechtigd alle producten te factureren en zullen deze, op kosten van koper, worden opgeslagen. Pand 16 is in dat geval niet aansprakelijk jegens koper voor beschadiging of overige schade.
13. Bij verandering van de plaats van levering, is de koper verplicht minimaal 10dagen voor levering, Pand 16 daarvan schriftelijk mededeling te doen onder volledige opgave van de plaats van levering.
14. Indien geen voorschriften voor de verzending worden gegeven, vindt deze plaats naar beste vermogen. Bij vermissing, verwisseling en/of beschadiging tijdens het transport bestaat geen verplichting tot vervangende levering, noch tot enigerlei (schade-) vergoeding voor winstderving, ontstane kosten voor het repareren van producten, noch tot terugname van de geleverde producten.
15. Alle door Pand 16 te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de hiervoor omschreven op de koper rustende verplichtingen, komen voor rekening van de koper.

Opschorting en ontbinding

1. In het geval de koper:
a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uitde betrokken overeenkomst of enige andere met Pand 16 gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen tengevolge van artikel 4;
b. getroffen wordt door een beslag op zijn producten;
c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissementdoor een derde wordt aangevraagd;
d. surséance van betaling aanvraagt;
e. de onderneming stil legt of liquideert;
f. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandsevariant wordt gesteld;
g. buiten medeweten van Pand 16 enigerlei betalingsregeling metcrediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijkenvan de betalingstermijn onbetaald laat;
h. de van Pand 16 betrokken producten op een andere wijze verkoopt dan via de eigen winkel(s)/verkooppunt(en), de eigen website(s) en/of(mobiele) verkooppunten van koper op beurzen en/of evenementen, wordt de koper geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is Pand 16 gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of -naar keuze van Pand 16- de (duur)overeen-komst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, zulks zonder dat Pand 16 tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan Pand 16 toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door Pand 16 geleverde producten, waarvoor het hieronder onder artikel 9 nader te bespreken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
2. In alle gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die Pand 16 op de koper heeft en/of verkrijgt, direct opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde producten gaan eerst in eigendom over op de koperindien de koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie en/of koopprijs jegens Pand 16, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende producten leidde, of uit andere met de koper gesloten overeenkomsten terzake van de levering van producten, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de koper tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten.
2. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de koper van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten eigendom van Pand 16. De koper is niet gerechtigd om de producten te verkopen of te be-/verwerken tenzij Pand 16 hier voorschriftelijk toestemming heeft verleend. De koper is daarenboven niet gerechtigd om de bedoelde producten aan derden te (huur)verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van Pand 16.
3. Terzake van natrekking (artikel 5:14 BW) en vermenging (artikel 5:15BW) verplicht de koper zich reeds nu voor alsdan ertoe ten aanzien vandoor Pand 16 geleverde producten waarbij sprake kan zijn van natrekking respectievelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door Pand 16geleverde producten aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak ten gevolge van de natrekking of vermenging in totaliteiteigendom van Pand 16 wordt tot het moment waarop de koper aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.
4. De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde producten op eerste verzoek aan Pand 16 te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, evenals indien sprake is van een ontbinding.
5. De koper wordt tevens geacht Pand 16 reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Pand 16 betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de producten mee te nemen.
6. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt -mits de producten zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor Pand 16 bruikbaar zijn- de koper gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van Pand 16 met deze creditering te verrekenen alle op de koper rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens Pand 16.
7. De koper is verplicht de in dit artikel bedoelde producten te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden.
8. Het is de koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in dit artikel bedoelde producten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimstezin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten.

Betaling

1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen of hieronder vermeld, dient de koper het totaalbedrag van de factuur binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn en voor de levering volledig te betalen.
2. Betalingen dienen te geschieden ten kantore van Pand 16 dan wel opeen door Pand 16 aan te wijzen bankrekening.
3. De koper is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Pand 16, noch is de koper ten nadele van Pand 16 bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
4. Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een vertragingsrente verschuldigd van 10% per jaar, een en ander onverminderd de verder aan Pand 16 toekomende rechten. Zodra koper in verzuim is, zijn alle vorderingen van Pand 16 op koper, onder andere in het kader van leveringen op afroep, direct opeisbaar.
5. Betalingen door de koper worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
6. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de koper is Pand 16 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop de koper de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Kosten

1. De koper is aan Pand 16 buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst(en),tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Pand 16 moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de koper te vorderen.
2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval waarin Pand 16 zich terzake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan Pand 16 toekomende bedragen, van de hulp vaneen derde heeft verzekerd.
3. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor Pand16 de koper aanspreekt, dan wel de koper Pand 16 aanspreekt, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

Terughoudingsrecht

1. Pand 16 is bevoegd de verplichting tot afgifte van producten die onderhaar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Pand 16verblijvend, op te schorten totdat de koper aan zijn verplichting tot vergoeding van de door Pand 16 geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder begrepen rente en kosten, heeft voldaan.

Garantie, reclames en retouren

1. Pand 16 staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en het door haar gebruikte materiaal en voor een behoorlijke kwaliteit -in het licht van de gebruiken in de branche- gedurende een periode van zes maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Voor producten die Pand 16 niet zelf maakt, wordt door Pand 16 geen verderstrekkende garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s)heeft verkregen. Desgewenst zal Pand 16 de koper terzake van deze garantie nader informeren.
2. De door Pand 16 geleverde producten voldoen aan de daaraan in Nederland te stellen wettelijke (veiligheids)eisen. Eventuele in afwijking daarvan te stellen eisen door het land van de koper, zijn voor rekeningen risico van de koper.
3. De koper heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pand 16 heeft voldaan en indien de producten nog niet zijn verwerkt.
4. Iedere reclame als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan derden zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen.
5. De koper is gehouden de geleverde producten direct te controleren aan de hand van de door Pand 16 verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het geleverde ten aanzien van de orderbevestiging. Controle op geleverde hoeveelheid en hoedanigheid (afmetingen, kwaliteit, etc.) valt onder de verantwoordelijkheid van koper. De vrachtbrief of afleverbon wordt geacht de levering juist te hebben weergegeven, behoudenstegenbewijs van koper. Ten aanzien van afmetingen en gewichten houdt Pand 16 de gebruikelijke toleranties aan.
6. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen aangaande zichtbare gebreken dan wel gebreken betreffende hoeveelheden, maten en afwerkingen reclames slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen drie werkdagen na levering van de producten aan Pand 16 hetzij telefonisch (gevolgd door schriftelijke bevestiging) hetzij per e-mail of telefax bekend worden gemaakt.
7. De koper die de geleverde producten niet binnen drie werkdagen na ontvangst op deugdelijkheid dan wel geleverde hoeveelheden, maten en afwerking heeft gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
8. Reclames geven de koper geen recht betaling van de factuur aangaande de levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen, op te schorten.
9. Pand 16 is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de koper voorgeschreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.
10. Evenmin kan Pand 16 terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door Pand 16 geleverde producten dan wel indien door Pand 16geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de koper door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.
11. Geleverde en door de koper conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nimmer teruggenomen.
12. Uitsluitend standaard producten die nog niet conform dit artikel zijn geaccepteerd, kunnen binnen drie dagen na levering aan Pand 16 worden geretourneerd, mits onbeschadigd in de originele verpakking. Speciaal ten behoeve van de koper bestelde, aangepaste en/of op maatgemaakte producten kunnen nimmer worden geretourneerd. In geval van retouren zal Pand 16 de aan de retouren verbonden administratie-,handling- en vrachtkosten verrekenen met het te crediteren factuurbedrag.
13. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zes maanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de producten terzake waarvan de koper reclame wenstte maken, zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Overmacht

1. Storing in het bedrijf van Pand 16 ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming of andere invloeden uit of door de natuur als gevolg waarvan de onderneming in welke zin dan ook wordt verstoord, stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of half fabrikaten aan Pand 16 door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor levering aan de koper, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in Pand 16 bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat Pand 16 is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Pand 16 zal de koper onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Pand 16 als de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Pand 16 noch door de koper kan in eender gelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde geldt voldoening door Pand 16 aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 13, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de koper uitgesloten.
2. Pand 16 is jegens de koper, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen. Pand 16 is jegens de koper nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens schade aanroerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde producten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de koper of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, ten zijde koper aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Pand 16, haar personeelsleden hier niet onder begrepen.
3. Pand 16 is jegens de koper nimmer aansprakelijk voor schade die de koper lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door de door Pand 16 aan de koper (door)geleverde producten. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid.
4. De koper is gehouden om als deskundige met de door Pand 16 te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
5. Pand 16 erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Pand 16 veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van Pand 16 sprake is van opzet of grove schuld.
6. Op verzoek is Pand 16 bereid de koper gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de koper Pand 16 uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de koper zelf.
7. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in lid 6 bedoeld advies geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, waarbij geldt dat waar wordt gesproken over Productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door Pand 16 verstrekt advies, gelezen dient te worden: 'Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid'.
8. De koper stelt Pand 16 schadeloos terzake van alle schade als door Pand 16 geleden ten gevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de koper hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge van door Pand 16(door)geleverd producten veroorzaakt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door Pand 16 van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen producten en/of te hanteren werkwijze(n) en dergelijke.
9. Voor zover Pand 16 wordt aangesproken door derden als in lid 8bedoeld, vergoedt de koper Pand 16 volledig alle kosten van juridisch een overige bijstand, die Pand 16 moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van Pand 16 de werkelijk door Pand 16 gemaakte kosten van rechtsbijstand op de koper te verhalen.
10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Pand 16 jegens de koper nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de terzake van de overeenkomst met de koper bedongen prijs aan gaande de levering van de producten die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragingsschade hier onder begrepen.
11. In alle gevallen waarin de koper uit hoofde van deze bepaling gehoudenis Pand 16 schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van Pand 16 gehoor te geven aan haar oproep Pand 16 in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
12. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van één jaar na factuurdatum.
13. Bij wederverkoop door de koper van de van Pand 16 betrokkenproducten, is de koper gehouden de bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vastgelegd, met haar koper(s)overeen te komen. Voldoet de koper niet aan deze verplichting, dan is Pand 16 niet aansprakelijk voor de door de koper terzake geleden schade.

Afstand van recht op ontbinding

1. De koper doet afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als geregeld in artikel 6:265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Pand 16, tenzij er sprake is van een situatie als geregeld in artikel 14 van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Pand 16gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen,offertes en orderbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor debevoegde rechter in het arrondissement waarin Pand 16 is gevestigd.